Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie, electrică, combustibili solizi și petrolieri

Începând cu data de 09 NOIEMBRIE 2020 Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Bucovat  preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, actualizată,  pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul pe raza Comunei Bucovat, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

1.cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;

 1. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:
 • proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)
 • chiriaș (contract de închiriere)
 • împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului  de închiriere);
 1. acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
 • adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
 • cupoane pensii;
 • cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 • cupoane indemnizații cu caracter permanent;
 • cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;
 • declarație privind alte venituri realizate;
 • persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
 1. Factură de gaz, în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;
 2. Factură de energie electrică, in cazul ajutorului de incalzire cu enrgie electrica;
 3. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul).

             Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei. 
Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform OUG nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare se depun la sediul Primariei Bucovat.

Lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, respectiv Anexa 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este anexată comunicatului.

               Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256-296282.

Formularul se poate descărca de aici:

Cerere – Declarație Pe Propie Răspundere Pentru Acordarea Unor Drepturi De Asistență Socială

Cerere acordare tichet social pentru sprijin educational

ANUNȚ

Începând cu data de 17.09.2020 Primaria Comunei Bucovat(Compartiment de Asistenta Sociala) primește solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform OUG 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați.

Conform legii, „copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar”.

Tichetele sunt emise pe format electronic și pot fi folosite pentru cumpărarea de materiale școlare, cum ar fi articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte lucruri necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație. Tichetul social pe suport electronic va fi pe numele reprezentantului familiei sau pe numele reprezentantului legal al copilului.

Ca să beneficieze de cei 500 de lei, părinții trebuie să îndeplinească anumite condiții:

 • „să aibă domiciliul/reședința pe raza Comunei Bucovat;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioara depunerii cererii este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală”.

Cererile se găsesc online, dar dosarul trebuie depus  fizic

Cererile se pot depune, pentru anul școlar 2020-2021, în perioada 17.09. – 30.09.2020, între orele 8-16, la Primaria Comunei Bucovat.

Atenție, este nevoie și de acte doveditoare:

 • „actele de identitate ale părinților sau actul de identitate al reprezentantului legal, atât în originat, cât și copie;
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției;
 • dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
 • certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);
 • cerere – declarație pe propria răspundere”.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Primariei Bucovat, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

„ Primaria Comunei Bucovat are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Timiș.

Cei 500 de lei de pe tichetul social trebuie cheltuiți timp de un an de la data emiterii, însă numai pe baza actului de identitate al titularului. Tichetele pot fi utilizate doar în anumite magazine, fiecare persoană urmând să primească lista acestora.

Informații suplimentare se pot obține la numărul 0256/296282.

Cererea se poate decărca de aici:

Cerere acordare tichet social pentru sprijin educational