Convocarea Consiliului local al comunei Bucovăț, judeţul Timiș, în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021 orele 15.00

Se convoacă Consiliului Local al comunei Bucovăț, judeţul Timis, în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021 orele 15.00 în sala de şedinţe a Primăriei Bucovăț!

Dispoziția și Ordinea de zi se găsesc aici:

Dispozitie 46 din 20 mai 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț în ședință ordinară în data de 27.05.2021 orele 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Bucovăț

Proiectele de hotărâri se găsesc aici:

Proiecte de hotărâri

Anunţ public privind elaborarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Bucovăț

NR.101 /30.04.2021

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ELABORAREA PROIECTELOR

DE HOTĂRÂRE ALE CONSILIULUI LOCAL BUCOVAT

 

În conformitate cu prevederile  Art. 7 din  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, Consiliul Local Bucovăț anunţă publicul interesat asupra elaborării proiectelor de hotărâre ce vor fi supuse aprobării acestuia .

Proiectele de hotarari pentru sedinta din data de 27.05.2021, ora 15,00 sunt:

 1. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Bucovat;
 2. .Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucovat;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori Trim I 2021;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciarain proprietatea publica a Comunei Bucovat a drumului De1347/1 in suprafata de 1554 mp. ;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea casării mijloace fixe la Scoala Gimnazială Comuna Bucovat.

 

Se primesc în scris la sediul Primăriei comunei Bucovat, la d-na Gligor Meda Secretar general, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotarare supuse dezbaterii publice .

Alaturat anexam proiectele de hotarare, referatele de aprobare, rapoartele compartimentelor de specialitate .

Data

30.04.2021                                                                                                       Secretar general,

Gligor Meda

Ele se pot vizualiza aici:

Proiecte de Hotărâri de Consiliu Local

Adresă înștiințare adrese mail primăria Bucovăț

Prin prezenta vă comunicăm că începând cu data de 01.03.2021 adresa de mail a primăriei: primaria.bucovat.tm@gmail.com nu va mai fi funcțională, noua adresă de mail a primăriei va fi următoarea:

primaria@comunabucovat.ro

Compartimentele din cadrul Primăriei Bucovăț au următoarele adrese de mail:

Comunicat din partea Primăriei Comunei Bucovăt

Primăria Comunei  Bucovăț solicită cetățenilor să respecte normele stabilite de autorități în perioada stării de alertă, distanța ș măsurile de igienă stabilite de către specialiști. Respectați  regulile de distanțare socială în cadrul întălnirilor familiale și limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă!

Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și interacțiunea cu un număr mare de persoane, cum ar fi adunările pub!ice, zone de trafic intens, zonele de recreere, locurile de joacă!

Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați!

Purtați masca de protecție, astfel încâit nasul și gura să fie acoperite, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați!

Primar,

Pop Gheorghe

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie, electrică, combustibili solizi și petrolieri

Începând cu data de 09 NOIEMBRIE 2020 Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Bucovat  preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, actualizată,  pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul pe raza Comunei Bucovat, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

1.cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;

 1. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:
 • proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)
 • chiriaș (contract de închiriere)
 • împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului  de închiriere);
 1. acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
 • adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
 • cupoane pensii;
 • cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 • cupoane indemnizații cu caracter permanent;
 • cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;
 • declarație privind alte venituri realizate;
 • persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
 1. Factură de gaz, în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;
 2. Factură de energie electrică, in cazul ajutorului de incalzire cu enrgie electrica;
 3. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul).

             Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei. 
Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform OUG nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare se depun la sediul Primariei Bucovat.

Lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, respectiv Anexa 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este anexată comunicatului.

               Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256-296282.

Formularul se poate descărca de aici:

Cerere – Declarație Pe Propie Răspundere Pentru Acordarea Unor Drepturi De Asistență Socială