Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie, electrică, combustibili solizi și petrolieri

Începând cu data de 09 NOIEMBRIE 2020 Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Bucovat  preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, actualizată,  pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul pe raza Comunei Bucovat, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

1.cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;

 1. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:
 • proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)
 • chiriaș (contract de închiriere)
 • împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului  de închiriere);
 1. acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
 • adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
 • cupoane pensii;
 • cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 • cupoane indemnizații cu caracter permanent;
 • cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;
 • declarație privind alte venituri realizate;
 • persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
 1. Factură de gaz, în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;
 2. Factură de energie electrică, in cazul ajutorului de incalzire cu enrgie electrica;
 3. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul).

             Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei. 
Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform OUG nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare se depun la sediul Primariei Bucovat.

Lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, respectiv Anexa 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este anexată comunicatului.

               Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256-296282.

Formularul se poate descărca de aici:

Cerere – Declarație Pe Propie Răspundere Pentru Acordarea Unor Drepturi De Asistență Socială

Posted in Anunțuri, Informații publice and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *