Venitul minim de incluziune – informații importante și model cerere

Găsiți aici informații importante privind Venitul minim de incluziune și model cerere. 

Acestea sunt prezentate în ordine, documente care pot fi descărcate apoi imagini .

 

Documente care pot fi descărcate:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elaborarea și Actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL, Comuna Bucovăț, jud. Timiş

ELABORAREA si ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, COMUNA BUCOVĂŢ, jud. Timiş

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.201O al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobareaMetodologiei de informare şi consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare şi elaborare a studiilorde fundamentare, pentru elaborarea documentaţiei de urbanism

„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” a Comunei Bucovăţ, judeţul Timiş”.                                            ‘

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îsi actualizeze la maximum 1O ani.

Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor so ciali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Iniţiator: Primăria Comunei Bucovăţ, jud. Timiş

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, art. 46 alin (4) ,,Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII SI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 17.01. 07.05.2024, 111 zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menţionate mai jos.

Responsabilitatea informării si consultării publicului revine:

 • PRIMĂRIA COMUNEI BUCOVĂŢ
 • Compartiment Urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Adresa: Principală nr. 178, 307352, Bucovăţ, Judeţul Timiş, tel/fax : (+40) 256.296.282 e-mail: primaria.bucovat.tm@gmail.com

Opiniile şi propunerile populaţiei sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a studiilor de fundamentare şi a documentaţiei de urbanism P.U.G.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentaţiei de urbanism U.G., conform prevederilor Legii 52/2003 şi a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentaţiei de urbanism U.G. conform Legii 544/2001.

Anunț public – Elaborarea și Actualizarea Planului Urbanistic General

sau vizualiza aici:

Anunț important!

cu privire la obligatiile parintilor care urmeaza sa plece/sunt plecati la munca in strainatate, conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectiasi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 104

 • (1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
 • (2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
 • (2^1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligaţia de a transmite de îndată serviciului public de asistenţă socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei sale.
 • (3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul seefectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
 • (4) Dispoziţiile  prezentului  articol  sunt  aplicabile  şi

tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Art. 16, alin. (2)

 • Cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei măsuri de protecţie în condiţiile legii, are obligaţia de a-l întreţine şi, în termen de 48 de ore, de a anunţa autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau

 

Menționăm că această procedură trebuie îndeplinită în cel mai scurt timp posibil, astfel nerespectarea prevederilor art. 104 alin(1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, conform prevederilor art. 142 alin (1)și (2) din legea 272/2004 și se aplică de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Anunț organizare licitație publică pentru vânzare teren

Comuna Bucovăț, cu sediul în Comuna Bucovăț, nr.178 județ Timiș, face cunoscut că în ziua de 10.11.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Bucovăț, va avea loc licitația publică pentru vânzarea unui imobil teren intravilan, proprietatea privată a comunei Bucovăț, în suprafață de 510 mp, situat în Comuna Bucovăț, sat Bazoșu Nou, județul Timiș, nr. cadastral 400401.

În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de atribuire achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei comunei Bucovăț, începând cu data de 23.10.2023.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 09.11.2023, ora 14.00, la sediul Primariei comunei Bucovăț.

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț privind organizarea licitației publice pentru vânzarea unui imobil teren proprietatea privată a Comunei Bucovăț

sau vizualiza aici:

Raport final Concurs pentru postul contractual de Asistent medical comunitar

Detalii puteți vedea aici:

Anunțul îl puteți descărca aici:

Raport final Concurs pentru postul contractual de Asistent medical comunitar

Rezultatul interviu Concurs pentru postul contractual de Asistent medical comunitar

Detalii puteți vedea aici:

Anunțul îl puteți descărca aici:

Rezultatul interviu Concurs pentru postul contractual de Asistent medical comunitar

Rezultatul probă scrisă Concurs pentru postul contractual de Asistent medical comunitar

Detalii puteți vedea aici:

Anunțul îl puteți descărca aici:

Rezultatul probă scrisă Concurs pentru postul contractual de Asistent medical comunitar